Období roku 2021

Rekonstrukce větrného mlýna

Větrný mlýn

V roce 2018 rozhodlo vedení města Třebíče o důkladné rekonstrukci technické památky. O dva roky později byla kompletní rekonstrukce dokončena. 

Cena bez DPH: 9 117 286 Kč
více info

Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči včetně stavebních úprav ul. Brněnská

Cyklotrasy

Cílem projektu bylo udělat město pro cyklisty bezpečnější, příjemnější a podpořit využití kola pro mnohem více lidí. Vedle úprav současných značených cyklotras Klubu českých turistů a vytvoření nového městského cyklookruhu, který propojuje přírodně atraktivní území s dalšími zajímavostmi ve městě, vznikla nově i opatření přímo v ulicích. Jedná se pouze o úpravy v podobě opatření nestavebního charakteru - dopravní značení a zařízení. Pro cyklisty se zlepšuje orientace v prostoru nejen z hlediska cílů a směrů jízdy, ale nově se zdůrazňuje i orientace přímo v dopravním prostoru. Dopravní značení je umístěno z hlediska bezpečnosti provozu (být informován, vidět, předvídat a orientovat se). Drobné stavební úpravy byly provedeny formou údržby povrchu komunikace I. třídy - zpevnění části krajnic. Dále proběhla úprava silnice I/23 ul. Brněnská před realizací společné stezky pro cyklisty a chodce oddělené od provozu vozidel pomocí city-bloků.

Cena bez DPH: 4 856 038 Kč
více info

Okružní křižovatka v ulici Rafaelova

Okružní křižovatka Rafaelova

Předmětem veřejné zakázky „Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa, okružní křižovatka“ byly stavební práce spočívající ve vybudování nové okružní křižovatky v místě dopravního napojení průmyslové zóny na ul. Rafaelova (sil. II/360) v Třebíči. Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace, chodníků, odvodnění komunikace, vybudování retenční a vsakovací nádrže, splaškové kanalizace, rozvodu VO, sadových úprav a vodovodu.

Cena bez DPH: 8 611 456 Kč
více info

Rekonstrukce veřejného osvětlení, metropolitní sítě a oprava chodníků na ul. Táborská

Táborská

Předmětem investiční akce, která proběhla společně s investorem Vodovody a kanalizace, svazek obcí, byla výstavba vodovodů a kanalizace, dále instalace veřejného osvětlení a oprava chodníku na této ulici.

Cena bez DPH: 2 146 909 Kč
více info

Plošné vysprávky místních komunikací na rok 2021

Plošné opravy komunikací 2021

 Jednalo se o plošné vysprávky vozovek spočívající ve výměně dožilého asfaltového koberce. Opravená byla ulice M. Majerové celá a navazující úsek ulice Jelínkova a dále účelová komunikace na Slavice (cyklostezka)

Cena bez DPH: 7 477 920 Kč
více info

Víceúčelové hřiště Třebíč - Pocoucov

Hřiště Pocoucov

Víceúčelové hřiště v místní části Pocoucov. Hřiště je umístěno za budovou bývalé školy a je určeno na malou kopanou a tenis.

Cena bez DPH: 4 064 593 Kč
více info

Budova s převlékárnami v areálu letního koupaliště POLANKA – Říční lázně

Říční lázně

V  letech 2016 - 2021 byla realizována generální oprava, spočívající ve výměně degradovaných částí dřevěné konstrukce objektu. Základové prahy byly vybourány a nahrazeny či doplněny novými betonovými konstrukcemi. Při sanačních pracích byly navazující nosné konstrukce provedeny z tvrdého dřeva a ošetřeny novým nátěrem.

Cena bez DPH: 12 771 381 Kč
více info

Parkoviště u autobusového nádraží

Parkoviště V. Nezvala u AN

"Na autobusovém nádraží byl prostor, který byl minimálně využíván. Stavební úpravou bylo odstraněno ostrovní nástupiště ""D"" a tím vznikl prostor pro 41 nových parkovacích míst. "

Cena bez DPH: 1 399 579 Kč
více info