Veřejná prostranství v Třebiči - Borovině

Projekt je součástí rozsáhlého investičního záměru na revitalizaci veř. prostranství brownfieldu bývalého průmyslového areálu BOPO v městské části Borovina a navazuje na již zrealizované aktivity směřující k postupnému oživení celého území.

Do dnešního dne byly v areálu zhotoveny kompletní nové inženýrské sítě, jako základ dalšího rozvoje této lokality. Dále bylo dokončeno dopravní napojení, které dává potřebný základ pro oživení areálu, do provozu byla uvedena nová kruhová křižovatka, díky které získalo komfortní napojení místní hotelová škola, areál samotný i nedaleké zahrádkářské kolonie.

Původní vjezd (vstupní brána), který byl nevyhovující pro obousměrnou dopravu, v současné době slouží pouze pro pěší a cyklisty. Dále byly v areálu obnoveny některé dílčí objekty, z nichž řada je již nyní využívána podnikatelskými subjekty ke své ekonomické činnosti.

Hlavní součástí projektu je úprava veřejných prostranství v areálu včetně vybudování nezbytné doprovodné infrastruktury (veřejné osvětlení, obnova ul T. Bati včetně chodníků, obnova uličky Budischowského, vybudování parkoviště, stezka pro cyklisty) a infrastruktury pro volnočasové aktivity včetně potřebného mobiliáře a vegetačních úprav (úprava prostor před DDM, vybudování multifunkčního a dětského hřiště, přírodního amfiteátru, ohniště), a to za účelem zvýšení atraktivity dané lokality nejen z pohledu občanské vybavenosti, ale také ve vazbě na rozvoj dalších podnikatelských aktivit.

Město v lednu 2015 do jednoho z objektů přesunulo Dům dětí a mládeže. V této souvislosti chtělo zajistit především bezpečnou dopravu dětí do lokality s využitím MHD. Proto je součástí projektu vybudování zastávky MHD před objektem DDM.

Důležitou součástí projektu je vybudování nového dopravního napojení lokality na silnici II/410 (ul. Koželužská), které zajistí přístup do areálu z východní části.

Přehled financování projektu (údaje z žádosti):

Celkové výdaje projektu:       40 293 553,12 Kč

Celkové způsobilé výdaje:     39 121 063,12 Kč

EU:                                               27 384 744,18 Kč

Vlastní podíl dotace:               11 736 318,94 Kč

Vysoutěžená cena:

Původní cena dle SoD 38 300 000 Kč bez DPH, 46 343 000 Kč včetně DPH

Projekt je podpořen z Regionální operační program Jihovýchod - Oblast podpory: 3.2 Rozvoj regionálních středisek, číslo projektu CZ.1.11/3.2.00/35.01451.

Zaměření výzvy: Podpora školství a volnočasových aktivit a revitalizace významných území měst ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit

Podporované aktivity: komplexní úpravy veřejných prostranství měst a bezprostředního okolí, včetně výstavby a technického zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu. Revitalizace významných území měst, včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury a technické infrastruktury musí být realizovány ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit. Cílem je zvýšit atraktivnost měst a kvalitu života prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch prostřednictvím komplexních řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských.

tisknout