Období roku 2019

Rekonstrukce silnice – ulice Zdislavina

Zdislavina

Kompletní rekonstrukce místní komunikace v ulici Zdislavina, a to v úseku od domu č. p. 201 po křižovatku s ulicemi Viktorinova a Cyrilova. Rekonstrukce zahrnuje novou spodní konstrukci a povrch, v rámci akce došlo také k prodloužení protipovodňové zdi.

Cena bez DPH: 1 940 000 Kč
více info

Rekonstrukce skokanského bazénu Polanka

Polanka

Předmětem stavby byly stavební úpravy skokanského bazénu a skokanské věže spočívající v odbourání zhlaví bazénu, zhotovení nových železobetonových konstrukcí a výměně potrubních rozvodů. V závěru byl bazén opatřen novým polyuretanovým nátěrovým systémem.

Cena bez DPH: 7 127 746 Kč
více info

Odkanalizování místních částí včetně dešťové kanalizace

Odkanalizování místních částí

Předmětem je odvádění splaškových vod v místních částech Třebíče. Jedná se o odkanalizování jednotlivých místních částí města Třebíče - Račerovice, Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Řípov a obce Okřešice s vybudováním nové splaškové kanalizační sítě v jednotlivých obcích. Předmětem části investované městem je odvádění dešťových vod v místních částech Třebíče (Budíkovicích a Pocoucově). V Budíkovicích se jedná o výstavbu 90 m nové dešťové kanalizace ve východní části obce s napojením do stávající kanalizace. V  Pocoucově se jedná o výstavbu 70 m nové dešťové kanalizace v severním okraji obce s napojením do stávající kanalizace.

Cena bez DPH: 63 517 346 Kč
více info

Zateplení a VZT MŠ na ul. Demlova

MŠ Demlova

Řeší se celkové zateplení objektu MŠ. Zateplení fasády bude z kontaktního zateplovacího systému ETICS s izolantem EPS a minerální vatou, včetně zateplení ploché střechy. Instalováno bylo řízené větrání s rekuperací odpadního tepla.

Cena bez DPH: 3 856 033 Kč
více info

Okružní Sportovní areál

Sportovní areál Okružní

Polyfunkční sportovní areál na ul. Okružní, jehož součástí jsou sportoviště s umělým povrchem, in-line dráha, parkoviště, chodníky, zpevněné plochy, dětské hřiště, workoutové hřiště, sadové úpravy, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Cena bez DPH: 17 989 622 Kč
více info

Výstavba kruhového objezdu - Cyrilometodějská, Brněnská, Velkomeziříčská

Okružní křižovatka Brněnská, Velkomeziříčská, Cyrilometodějská

Výstavba plnohodnotného kruhového objezdu, přeložka sítí.

Cena bez DPH: 2 574 942 Kč
více info

MŠ Hanělova – přístavba kuchyně, zateplení

MŠ Hanělova

Přístavba prostor pro novu kuchyni včetně vnitřních rozvodů zdravotechniky, elektra, vzduchotechniky. Obvodový plášť budovy včetně stropu pod sedlovou střechou a přilehlých plochých střech byl zateplen. Do stávajících prostor byla nainstalována vzduchotechnika s rekuperační jednotkou.

Cena bez DPH: 9 346 642 Kč
více info

Zateplení a VZT MŠ Obránců Míru

MŠ Obránců Míru

Řeší se celkové zateplení objektu MŠ. Zateplení fasády bude z kontaktního zateplovacího systému ETICS s izolantem EPS, zateplení ploché střechy bylo provedeno izolantem EPS včetně nové kotvené střešní krytiny. Dále byly provedeny úpravy klempířských prvků, výměna zábradlí a výměna hromosvodu. Byla provedena demolice nevyužívaného komína a byla odbourána stávající terasa u onkologie. V objektu MŠ byla nainstalována nová vzduchotechnika s rekuperací včetně rozvodu vzduchotechnického potrubí.

Cena bez DPH: 7 401 414 Kč
více info

Kulturní dům Slavice – WC PD a realizace

KD Slavice

Jedná se o přístavbu ke kulturnímu domu v místní části Třebíče (Slavicích), ve které bylo situováno sociální zařízení pro uživatele objektu.

Cena bez DPH: 2 084 986 Kč
více info

Křižovatka Hrotovická x Spojovací – instalace SSZ

Křižovatka Hrotovická Spojovací

Dopravní studie, která byla zpracována firmou Linio Plan, s.r.o. potvrdila, že před zahájením výstavby obchvatu města je jedinou ekonomicky efektivní formou řešení zkapacitnění této křižovatky instalace světelně signalizačního zařízení. Instalací dojde k omezení tvorby kolon a to především do ul. Spojovací. Součástí investice byly i indukční smyčky ve vozovce a datové propojení s ostatními světelnými křižovatkami.

Cena bez DPH: 3 421 564 Kč
více info

Chodník v ul. Znojemská a výstavba kanalizace

Chodník v ul. Znojemská a výstavba kanalizace

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/360 v úseku Třebíč - Střítež v délce cca 900 m od okružní křižovatky v Třebíči po křižovatku se silnicí II/36063 v obci Střítež včetně úpravy této křižovatky a přechodového úseku navazujícího na původní komunikaci (v délce cca 70 m). V rámci rekonstrukce silnice II/360 byla provedena výstavba chodníku a kanalizace v ulici Znojemská.

Cena bez DPH: 2 351 215 Kč
více info

Infrastruktura prům. zóna Rafaelova

Rafaelova

Dopravní a technická infrastruktura průmyslové zóny SEVER při ul. Rafaelova. Stavbou je řešena příprava území umožňující následnou výstavbu areálů výrobních aktivit. Součástí bylo vybudování komunikací, dešťové kanalizace, STL plynovodu, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Cena bez DPH: 26 984 808 Kč
více info

Parkování na ul. Jindřichova , Třebíč

Parkoviště ul. Jindřichova

Rozšířením parkovacího stání na této ulici vzniklo celkem 21 nových parkovacích míst. Současně byly doplněny chodníky a zpevněny plochy.

Cena bez DPH: 1 110 209 Kč
více info

Sjezd z ul. Lesní

Sjezd ul. Lesní

Byl vybudován sjezd mezi ul. Lesní a MK Pod Kuchyňkou. Dále byl vybudován odvodňovací betonový žlab a doplněno svislé dopravní značení.

Cena bez DPH: 1 195 208 Kč
více info

Plošné vysprávky místních komunikací na rok 2019

Plošné opravy komunikací 2019

 Jednalo se o plošné vysprávky vozovek spočívající ve výměně dožilého asfaltového koberce.

Cena bez DPH: 2 700 000 Kč
více info

Komunitní centrum MORAVIA

Moravia

Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení k setkávání členů společenské komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality (město Třebíč a bezprostředně přilehlé okolí – bývalého okresu Třebíč).

Cena bez DPH: 55 193 578 Kč
více info